REGULAMIN

 

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu Dostawców dostępnego pod adresami www.eksportdoniemiec.pl i www.lieferanten-polen.de oraz prawa i obowiązki jego Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu prowadzącego Portal i nim zarządzającego (dalej nazywany „Usługodawcą”).

 I. Informacje ogólne

 1. Właścicielem oraz Usługodawcą Portalu eksportdoniemiec.pl i www.lieferanten-polen.de jest Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) z siedzibą w Warszawie (00-246), przy ulicy Miodowej 14.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. tymczasowego wyłączania Portalu;
  2. korekty lub edycji informacji wysłanych przez Użytkowników Portalu;
  3. całkowitego zamknięcia Portalu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników;
  4. doboru Partnerów Portalu w zależności od zaistniałych potrzeb.

 II. Rejestracja i wybór pakietu

 1. Rejestracja na Portalu jest możliwa wyłącznie dla podmiotów gospodarczychzamierzających rozwinąć sprzedaż do Niemiec. Rejestracja nie jest możliwa dla osób prywatnych, a Portal nie jest skierowany do konsumentów.
 2. Rejestracja następuje po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego oraz zaakceptowaniu postanowień tego Regulaminu, jak i Polityki Prywatności.
 3. W ramach wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego Użytkownik podaje następujące dane przedsiębiorstwa:

Firma (nazwa przedsiębiorstwa)

NIP

Kategorie (branża)

Parametry branżowe (ich szczegółowa lista znajduje się w Formularzu zgłoszeniowym)

Lokalizacja siedziby rejestrowej (adres)

Liczba pracowników w zakresie ramowym

Branże docelowe/referencje

Język kontaktowy (angielski albo niemiecki)

Certyfikaty

Osoba kontaktowa (imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail).

Przy czym nie wszystkie z ww. informacji zostaną opublikowane na Portalu.

W ramach Formularza Zgłoszeniowego Użytkownik wybiera jeden z poniżej podanych pakietów:

 1. Pakiet Standardowy – umożliwia opublikowanie profilu przedsiębiorstwa na portalu
 2. Pakiet Premium – umożliwia korzystniejszą ekspozycję profilu przedsiębiorstwa na portalu w porównaniu z pakietem standardowym tj. plasowanie na szczycie danej kategorii.

Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionych pakietów, jak również aktualne cen za pakiety znajdują się na stronach portalu.

 1. Powyżej podane dane w ramach Formularza Zgłoszeniowego zostają zweryfikowane przez Usługodawcę ze względu na zgodność z Regulaminem.
 2. Po pozytywnej weryfikacji dane z opisem przedsiębiorstwa zostają przetłumaczone na język niemiecki przez Usługodawcę, który stworzy na ich podstawie Profil Użytkownika. Przygotowany przez Usługodawcę Profil będzie przedłożony Użytkownikowi do akceptacji.
 3. W celu realizacji usługi tworzenia Profilu Użytkownika, Usługodawca kontaktować się będzie z Użytkownikiem za pomocą elektronicznych i telekomunikacyjnych środków komunikacji (np.: e-mail, telefon etc.) wskazanych w Formularzu Zgłoszeniowym.
 4. O aktywacji Profilu Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym.
 5. Zapytania od zainteresowanych współpracą niemieckich przedsiębiorstw odwiedzających Portale będą w automatyczny sposób przesyłane z Portalu Usługodawcy na podany w tym celu w Formularzu Zgłoszeniowym adres e-mail Użytkownika. Użytkownik w dowolnym momencie będzie mógł zmienić wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym adres poprzez kontakt z Usługodawcą. Usługodawca zapewnia odpowiednią infrastrukturę techniczną do przekazywania zapytań, natomiast nie odpowiada za kwestie systemowe utrudniające ich otrzymywanie leżące po stronie użytkownika. Usługodawca jednocześnie zapewnia, że będzie każdorazowo dążył do jak najszybszego rozwiązania problemów technicznych w tym zakresie.
 6. Uczestnictwo w Portalu nie wiąże się z koniecznością założenia konta Użytkownika.
 7. Użytkownik pozostaje aktywny przez 12 miesięcy (365 dni) od daty publikacji na Portalu tj. od dnia zaksięgowania płatności, o której mowa w Paragrafie III, Punkt 1.
 8. Po upływie okresu wskazanego w Paragrafie II, Punkt 10. następuje automatyczne zakończenie publikacji Profilu Użytkownika. O możliwości oraz warunkach prolongaty Użytkownik zostanie odpowiednio wcześniej poinformowany na wskazany w Formularzu adres kontaktowy.
 9. W czasie trwania okresu subskrypcji nie ma możliwości wypowiedzenia statusu Użytkownika.

 

III. Płatność

 1. Po dokonaniu rejestracji na Portalu, Użytkownik otrzymuje najpóźniej w ciągu siedmiu dni na wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym adres e-mail do kontaktu fakturę VAT w formie elektronicznej. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury. Oryginał faktury zostanie wysłany drogą pocztową na życzenie Użytkownika.

 

IV. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za produkty oraz usługi stron trzecich przedstawione na Portalu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu Użytkownika w przypadku stwierdzenia, iż podane przez Użytkownika dane w Formularzu Zgłoszeniowym są błędne lub fałszywe.
 3. Użytkownik Portalu zobowiązuje się do używania Profilu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z Portalu przez jego Użytkowników, treści zamieszczone w Portalu przez Użytkowników (opisy przedsiębiorstw, podane dane przedsiębiorstw, załączone certyfikaty), szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła Użytkownika do Portalu przez osoby trzecie.
 5. Użytkownik zwalnia Usługodawcę z odpowiedzialności wynikającej z podanych sprzecznych z prawem informacji i opisu przedsiębiorstwa w Portalu Zgłoszeniowym.
 6. Usługodawca przyczyni wszelkich starań, aby zapewnić techniczną dostępność Portalu, 100% dostępność nie może zostać zagwarantowana.
 7. Usługodawca nie gwarantuje, że dzięki publikacji profilu działalności na portalu Użytkownik nawiąże faktyczną współpracę z niemieckimi kontrahentami.

 

V. Ogólne zasady korzystania z Portalu

 1. Zabronione jest podawanie linków służących pobieraniu treści chronionych prawem autorskim, kierujących do stron komercyjnych oraz naruszających dobre obyczaje.
 2. Zabrania się wykorzystywania Portalu do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM.
 3. Tłumaczenia sporządzone przez Usługodawcę i umieszczone na Portalu chronione są prawem autorskim. Kopiowanie ich i publikowanie bez wcześniejszego uzyskania zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. Wszelkie znaki towarowe, logotypy lub inne oznaczenia indywidualizujące (identyfikacja wizualna) Portalu są własnością Usługodawcy.
 5. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego Profil może zostać zablokowany na stałe lub tymczasowo.

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie tygodnia (7 dni) od daty od przesłania Użytkownikowi informacji o zmianie regulaminu. Informacja o zamianie regulaminu przesyłana będzie za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w Formularzu Zgłoszeniowym.
 2. Zmiany mogą następować w wyniku postulatów użytkowników, w wyniku efektów badań sondażowych oraz w związku z ważnym interesem Usługodawcy lub zmianami wymagań prawnych.
 3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa powyżej, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji. Będzie skutkować to usunięciem Profilu Użytkownika.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.